Dramatik Yazarlık Bölümü Olan Üniversiteler Neler?

Dramatik yazarlık hangi üniversitelerde ve fakültelerde var? Dramatik yazarlık bölümüne nasıl girilir? Başvuru koşulları nelerdir? Yüksek lisans programları var mı? gibi sorular soran öğrencilere detaylı bir araştırma yazısıyla yardımcı olmak istedik. Dramatik Yazarlık Bölümü üniversitelerde sahne sanatları ana bilim dalı altında kurulan dramatik yazarlık programı, sahnelenmeye yönelik metinlerin oluşturulması için açılmış bir bölümdür. Sinema, reklam ve tiyatro yazarlığı dramatik yazarlığın kapsamı içerisinde yer alır. Ülkemizde birçok üniversitede bu eğitim verilse de kişinin yetenekleri de büyük önem taşır. Bölüm mezunları televizyon, radyo, gazete ve reklam ajanslarında iş bulabilmektedir. Dramatik Yazarlık Bölümü iş alanları için ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Öğrenciler eğitimleri boyunca bir oyunun hangi aşamalarda yazıldığını, neyin daha sürükleyici bir hale getirdiği, insanları etkilemenin yollarını öğrenmektedir. Bu anlamda verilen eğitimler sonucu öğrenciler çeşitli projelerde yer alır ve kendi kısa oyunlarını da sergilerler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölüm Bilgileri

1976 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde güzel sanatlar fakültesi içerisinde yer alan dramatik yazarlık o sene ilk öğrencilerini almıştır. Bölüm içerisinde yazarlığın yanı sıra oyunculuk ve sahne tasarımı üzerine de eğitimler verilmektedir. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte fakülte bu üniversiteye taşınmıştır ve o tarihten bu yana aynı binada eğitim verilmektedir. Ülkemizin en eski fakültelerinden biri olduğu için bünyesine birçok deneyimli akademisyen bulunmaktadır. Bölüme kabul için özel yetenek sınavını başarıyla geçmeniz gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölüm Bilgileri

Kocaeli Üniversitesi’nde bölüm içerisinde verilen dramaturgi eğitimi sayesinde öğrenciler yazdıkları oyunlarda kendileri de yer alabilmektedir. Bu sayede hem oyunculuk hem de yazarlık eğitimi alan öğrenciler çok yönlü bir şekilde mezun olabilmektedirler.

Bu bölümde ikincil alan, sinema ve TV senaryosuyla radyo oyunları yazarlığıdır. Ana sanat dalının programı, yazarlık disiplinine özgü uygulamalı ve kuramsal derslerin yanı sıra, Oyunculuk ve Sahne Tasarımı ile birlikte yürütülen uygulamalı ve kuramsal dersleri de kapsamaktadır.

Dramatik Yazarlık öğrencilerinin yazdıkları kısa oyunlar 1. sınıfta “okuma tiyatrosu” olarak, daha sonra bölüm öğretim elemanları tarafından bölüm prodüksiyonları olarak sahnelenmektedir.

Bu programda, ayrıca "dramaturgi" eğitimine de ağırlık verilmektedir. Seçmeli "sahneleme" dersleri ise Dramatik Yazarlık Ana sanat Dalı öğrencisine kendi oyunlarını sahneleyebilme yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Bilgileri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi Bölümü, ülkemizde tiyatro sanatının düşünsel, kuramsal ve yazınsal alanda yaşadığı boşluğu giderebilmek amacıyla tiyatro araştırmacısı, dramaturg ve tiyatro eleştirmeni yetiştirmek üzere 1992 yılında yüksek lisans programıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm, dramaturgi eğitiminin yanı sıra, tartışma boyutuyla tiyatro sanatına önemli bir ivme kazandıracak olan ve ülkemizde ilk kez akademik bir eğitim kapsamına alınan tiyatro eleştirisine yönelik çalışmalara programında uygulama alanı sağlaması açısından da önemli bir yere sahiptir. 2008 yılından itibaren Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi Bölümü bünyesinde, “Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi Anabilim Dalı” ve “Dramaturgi ve Dramatik Yazarlık Sanatı Anabilim Dalı” olmak üzere iki yeni anabilim dalı açılmış, bölümün faaliyet alanları genişlemiştir.

Bölümün Amaçları

Dramaturji ve tiyatro eleştirisi eğitiminin temel hedefi çok yönlü ve eleştirel düşünmeyi öğretmektir. Ayrıca bölümün kuruluşundan bu yana tiyatroyu alternatif bir eğitim modeli olarak geliştirmeye çalışan “Eğitimde Tiyatro” proje çalışmaları, eğitim sistemine ve toplumsal gelişmeye alternatif bir katkı önerisi olarak değerlendirilebilir. Yanı sıra, Alman Kültür Derneği ile işbirliği içinde değişim programları, bir dizi seminer ve sempozyum gerçekleştirilmiş olup, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenliği Birliği, İstanbul Devlet Tiyatroları, Tiyatro Dergisi gibi kuruluşlarla ortaklaşa yapılan eğitime ve akademik çalışmalara yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Uludağ Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü Bilgileri

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı, 2007-2008 yılında eğitim öğretime başlamış olup dört yıllık bir lisans eğitimini içermektedir. Bu eğitim öğretim Güzel Sanatlar Fakültesi Mudanya yerleşkesinde (İstanbul 1,5 saat uzaklıkta) halen sürdürülmektedir. Bu amaçla eğitim alacak öğrenciler özel yetenek sınavıyla belirlenir. Adayın özel yetenek sınavına girebilmesi için YGS’den en az 225 puan almış olması gerekmektedir ancak sınava girebilmek için yaş sınırı ya da sağlık koşulu söz konusu değildir. Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı öğrencileri dört aşamadan oluşan bir özel yetenek sınavıyla belirlenir. İlk aşama Yazılı İfade Becerisi ve Yazım Kuralları Sınavı olup bu sınavda adaydan, verilen bir sözden hareketle bütünlüklü bir yazı yazması istenir. Adından da anlaşılacağı gibi bu sınavda adayın yazılı ifade becerisi ve yazım-noktalama kurallarına hakimiyeti ölçülür. Sınavın değerlendirme notuna katkısı % 20 oranındadır.

İkinci aşama Yaratıcı Yazarlık Sınavı olup bu sınavda adaydan verilen bir çıkış noktasından(söz, şiir, karakter, gazete haberi...) hareketle öykü oluşturup kurgulaması, kişileştirme yaparak diyalog yazması beklenir. Bu sınavda adayın dramatik metin yazma becerisi ve yaratıcılığı ölçülür, sınavın değerlendirme notuna katkısı % 40 oranındadır. Üçüncü aşamada Tiyatroya İlgi ve Genel Kültür Sınavı yapılır. Bu aşamada aday, tiyatro kültür birikiminin veya genel kültürünün ölçüldüğü bir sınava tâbi tutulur, sınavın değerlendirme notuna katkısı % 20 oranındadır. Bütün bu yazılı sınavlarda adaylar, kağıtlarında isimlerinin yazılı olduğu bölümü kapatırlar ve değerlendirme bu şekilde yapılır. Böylece her aşama kendi içinde bağımsız olur ve aday objektif bir şekilde değerlendirilir.

Son aşamada yer alan mülakat sınavında adaylar jüri üyelerince bireysel özellikleri tanıma ve hedefleri öğrenmeye yönelik bir mülakata tabi tutulur, bu mülakatın değerlendirmeye katkısı % 20 oranındadır. Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’na bu değerlendirme doğrultusunda yapılan sınav sonucu her yıl beş öğrenci alınmaktadır. Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı öğrencileri dört yıl boyunca Oyun Analizi, Dünya Tiyatro Tarihi, Sanat Felsefesi, Tiyatro İşletmeciliği, Çocuk Tiyatrosu, Eğitimde Drama, Türk Tiyatro Tarihi, Eleştiri Kuramları gibi alanlarda Oyunculuk öğrencileriyle birlikte kuramsal dersler alırlar. Öte yandan ikinci sınıftan itibaren Sahne Uygulaması ve Oyun Proje gibi derslerde aldıkları kuramsal bilgileri ve yazarlık eğitimini uygulamayla birleştirme fırsatı bulurlar. Zira söz konusu derslerde Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı öğrencileri Oyunculuk Ana Sanat Dalı öğrencileriyle birlikte, bir hoca eşliğinde oyun çalışmayı tecrübe ederler.

Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı öğrencileri bunun yanında Yazılı Anlatım Teknikleri, Dramaturgi, Gelişim Psikolojisi ve Yazarlık alanında mesleki kuramsal-uygulamalı dersler de alırlar. Yazılı Anlatım Teknikleri dersinde kısa yazı türleri, dilbilgisi kuralları, imla ve noktalama konusunda bilgi sahibi olurken Dramaturgi dersinde oyun inceleme, yorumlama ve sahneleme bilgisini pekiştirirler. Gelişim Psikolojisi dersi ise öğrencinin kişileştirme konusunda yolunu aydınlatır. Yazarlık derslerinde birinci sınıf öğrencilerine dramatik kurgu, öykü oluşturma, kişileştirme metotları öğretilir;

İkinci sınıf öğrencilerine ise çeşitli türlerde diyalog, sahne ve kısa oyun yazma çalışmaları yaptırılır. Üçüncü sınıf öğrencileri yazarlık dersinde televizyon ve sinema için senaryo yazmanın kurallarını öğrenerek kısa ve uzun metrajlı senaryo uygulamaları yaparlar. Son sınıftaki yazarlık dersinde öğrencilerden özgün, uzun bir oyun yazmaları istenir. Ayrıca son sınıfta alınan Diploma Projesi dersi kapsamında da öğrenciler mezun olabilmek için kuramsal bir konu ekseninde, oyun, film ya da roman inceleyerek oluşturdukları araştırmadan hareketle bir oyun yada senaryo yazarlar.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Bilgileri

Türk Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji kavramı ekseninde, disiplinler arası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere Yönetmenlik, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Yapımcılık alanların da odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Özel Başvuru Koşulları

Dramatik Yazarlık, Yapımcılık ve Yönetmenlik için ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

Oyunculuk için seçmeler yapılacaktır. Adaydan, en az biri antik veya klasik olmak üzere iki oyun parçası ve adayın istediği bir şarkıyı hazırlaması istenmektedir. Sınav sırasında jüri doğaçlama çalışmalar yapabilir.

Bölümün Olduğu Diğer Üniversiteler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bünyesinde de bu bölüm bulunmaktadır.

Eğer dramatik yazarlık bölümünü seçmeyi düşünüyorsanız öncelikle eğitim almak istediğiniz üniversitedeki akademisyenlerin geçmişini araştırınız. Bu tarz sanatsal bölümlerde üniversite adından çok kadronun kalitesi önemlidir. Dramatik yazarlık kursları için sitemizde çeşitli eğitimler veren sanat merkezlerini bulabilirsiniz.

Okunma 19152 defa Son Düzenlenme Salı, 25 Ağustos 2015 12:11

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.